Dansk Bademiljø  •  Alt til badeværelset!  •  Glas på mål  •  Wellness til inde og ude  •  23 års erfaring.

Dansk Bademiljø ApS – ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – HANDELSKØB (B2B) 

1. Anvendelse 

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, salg og leverancer foretaget af Dansk Bademiljø ApS, CVR-nr. 28333986 til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”Køber”). 

1.2 Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende vilkår fra Køber, såsom i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor Dansk Bademiljø ApS ikke gør indsigelse mod sådanne modstridende vilkår. 

 

2. Informationer i Dansk Bademiljø ApS’ salgsmateriale og prislister 

2.1 Oplysninger i Dansk Bademiljø ApS’ brochurer, reklamer, hjemmeside, produktbeskrivelser, prislister etc., der indeholder tekniske informationer eller lignende er ikke bindende for Dansk Bademiljø ApS. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og modelændringer. 

 

3. Ordrebekræftelse 

3.1 Alle aftaler indgået mellem Dansk Bademiljø ApS og Køber kræver en skriftlig ordrebekræftelse fra Dansk Bademiljø ApS for at være retskraftig og bindende for Dansk Bademiljø ApS. 

 

4. Købers anvisninger og ændringer foranlediget af Køber 

4.1 I de tilfælde hvor Dansk Bademiljø ApS producerer leverancen på baggrund af Købers instruktioner eller anvisninger i form af tegninger, specifikationer og lignende, hæfter Dansk Bademiljø ApS ikke for disse anvisningers rigtighed. Dansk Bademiljø ApS påtager sig intet ansvar for leverancer, der i henhold til Købers instruktioner eller anvisninger fremstilles uden for de gældende danske og europæiske normer og standarder. 

 

5. Priser 

5.1 Alle af Dansk Bademiljø ApS oplyste priser er dagspriser. Alt salg sker således til de på leveringstidspunktet gældende priser. Dansk Bademiljø ApS forbeholder sig derfor ret til at ændre priserne – også efter udstedelse af ordrebekræftelse – med omgående virkning i tilfælde af øgede produktionsomkostninger – herunder ændringer i materialetilførsel, råvarepriser og lønninger – samt ved ændringer i valutakurser, told, fragt, forsikringstakst, skatter, afgifter og lignende, med mindre andet skriftligt er aftalt. 

5.2 Sker der ændringer i Dansk Bademiljø ApS priser på mere end 5%, er Køber berettiget til at annullere sin ordre inden otte dage efter, at Køber modtager besked herom, med mindre at ordren er sat i produktion eller, at andet er aftalt skriftligt. Køber er dog i ingen tilfælde berettiget til at annullere sin ordre, såfremt prisændringerne skyldes øgede udgifter til moms, skatter, afgifter, emballage, miljø- og transporttillæg, fragt og transportforsikring. 

 

6. Betalingsbetingelser 

6.1 Med mindre andet skriftligt er aftalt, er Dansk Bademiljø ApS’ betalingsbetingelser netto kontant. 

6.2 Dansk Bademiljø ApS er uanset kredittid, berettiget til at fakturere Køber, når levering har fundet sted. Dette gælder også i forhold til delleverancer. 

6.3 Hvis betaling sker efter forfaldstid, er Dansk Bademiljø ApS berettiget til at opkræve renter af den til enhver tid værende 

restgæld fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. påbegyndt måned. 

6.4 Ved fremsendelse af betalingspåmindelse beregnes et rykkergebyr på 150 kr. pr. påmindelse. Ved betalingsmisligholdelse er Dansk Bademiljø ApS ydermere berettiget til at kræve sine fulde udenretlige inddrivelsesomkostninger, inklusive advokatomkostninger, dækket af Køber, også i det omfang disse måtte overstige de i medfør af renteloven fastsatte takster. 

6.5 Hvis Dansk Bademiljø ApS skal levere ad flere omgange, er Dansk Bademiljø ApS berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt Køber er i misligholdelse med sin betalingsforpligtelse vedrørende en eller flere forudgående leverancer. 

6.6 Køber må ikke tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i Dansk Bademiljø ApS’ krav på betaling, med mindre Købers modkrav skriftligt er anerkendt af Dansk Bademiljø ApS eller fastslået ved endelig dom eller forlig. Reklamationer over det leverede berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede leverede varer. Købers tilbageholdelse af betaling/modregning udgør i så fald væsentlig misligholdelse. 

 

7. Ejendomsforbehold 

7.1 Dansk Bademiljø ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverancen i enhver henseende. Leverancen forbliver således Dansk Bademiljø ApS’ ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til parternes forretningsforhold er betalt af Køber. 

 

8. Levering 

8.1 Levering sker EXW på Dansk Bademiljø A/S produktionsadresse, som oplyst i ordrebekræftelsen, jf. Incoterms 2010, med mindre andet skriftligt er aftalt. Dellevering er tilladt. I det omfang, at Dansk Bademiljø ApS efter aftale leverer på andre vilkår end EXW, er Køber ved levering forpligtet til at foretage losning af leverancen. Levering sker i sådanne tilfælde ved vognkant på fast vej. Losning sker i alle tilfælde for Købers regning og risiko, dette gælder også i det omfang, chaufføren er Køber behjælpelig ved losning. 

Undlader Køber at modtage leverancen ved levering, er Dansk Bademiljø ApS berettiget til efter eget valg og for Købers regning og risiko a) at losse leverancen på leveringsstedet b) opkræve Køber lagerleje for opbevaring af leverancen, indtil Køber skriftligt giver meddelelse om, at Køber er parat til at modtage leverancen, og c) ophæve aftalen vedrørende leverancen og kræve erstatning hos Køber 

8.2 Leveringstiden fremgår af Dansk Bademiljø ApS ordrebekræftelse. 

 

9. Forsinkelse 

9.1 Uanset årsagen til forsinkelse bærer Dansk Bademiljø ApS ikke noget erstatningsansvar som følge af forsinkelse hverken for direkte eller indirekte tab. 

 

10. Force majeure 

10.1 Dansk Bademiljø ApS hæfter ikke for manglende opfyldelse af Dansk Bademiljø ApS forpligtelser og er heller ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og som ligger uden for Dansk Bademiljø ApS kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, terror, oprør, indre uroligheder, udsædvanlig vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder. 

 

11. Reklamation og mangler 

11.1 Ved modtagelse skal Køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver. 

11.2 Hvis Køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal Køber ved synlige mangler eller skader omgående ved modtagelse gøre opmærksom på dette til fragtmanden. Ved synlige mangler eller skader skal Køber endvidere reklamere skriftligt over for fragtføreren, inden denne forlader leveringsstedet. Der skal påføres det mand evt. tager forbehold for, f.eks. at der mangler en kolli, skade i højre hjørne osv. 

Ved ikke synlige skader eller mangler skal køber inden 5 kalenderdage efter modtagelse, give Dansk Bademiljø ApS skriftlig meddelelse herom, med angivelse af hvori manglen eller skaden består. 

Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Dansk Bademiljø ApS samtykke fritager Dansk Bademiljø ApS for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. 

11.3 I tilfælde af mangler, som Køber kan gøre gældende over for Dansk Bademiljø ApS, er Dansk Bademiljø berettiget til efter eget valg at foretage afhjælpning eller omlevering, og Køber kan således ikke ophæve købet, kræve erstatning eller forholds mæssigt afslag i købesummen, med mindre Dansk Bademiljø ApS tilkendegiver ikke at ville foretage afhjælpning eller omlevering. Såfremt dansk Bademiljø ApS påtager sig at foretage udbedring, afholder Køber omkostninger forbundet hermed, herunder men ikke begrænset til udgifter til lift og stillads. I tilfælde af omlevering er erstatningsleverancen underkastet de samme leveringsbetingelser og forhold som den oprindelige leverance. 

11.4 Køber skal følge Dansk Bademiljø ApS eventuelle instruktioner om forsendelse af de mangelfulde varer til Dansk Bademiljø ApS. 

11.5 Udbedrer Dansk Bademiljø ApS manglerne ved afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. I videst muligt omfang i henhold til gældende ret er Dansk Bademiljø ApS erstatningsansvar som følge af mangler begrænset til et beløb, som svarer til fakturaprisen inklusive miljø- og transporttillæg for de mangelfulde varer. 

11.6 Foreligger der alene mangler ved en del af leverancen, er Køber forpligtet til at opfylde aftalen med Dansk Bademiljø ApS for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen. Manglende opfyldelse heraf fra Købers side betragtes som væsentlig misligholdelse. 

11.7 Såfremt Køberen har reklameret rettidigt, men det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Dansk Bademiljø ApS bærer ansvaret for, har Dansk Bademiljø ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Dansk Bademiljø ApS. 

 

12. Garanti 

12.1 Dansk Bademiljø ApS yder 3 års garanti på alle produkter, gældende fra leveringsdatoen. Er der fejl eller mangler ved en vare ombyttes, repareres eller refunderes varen. 

12.1 Der er følgende undtagelsr på 3-års garantien.

A: Demo- og udstillingsmodeller.
B: Sliddele som ozonator, sensorer, filtre, lyspærer og nanobehandling.
C: Produkter der er flyttet fra deres oprindelige installation.
D: Produkter der overdrages til tredje mand.
E: Grov misligholdelse af produktet.

Disse produkter er ikke dækket af den udvidede garanti, men er dækket under bestemmelserne i Dansk købelov.

 12.2 Dansk Bademiljø hæfter ikke for, og dækker ikke udgifter til, eksterne håndværkeres opstilling, demontering, ombytning eller reparation af produkter, vi sender reservedele til.
Dansk Bademiljø hæfter heller ikke for, og dækker ikke udgifter til, tredjeparts reparationer eller service af produkter under garanti.

13. Produktansvar 

13.1 Dansk Bademiljø ApS produktansvar er underlagt dansk rets regler om produktansvar med de begrænsninger, der er anført i dette punkt 15. 

13.2 Dansk Bademiljø ApS ansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte tab. Dansk Bademiljø ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med produktansvar. 

13.3 Dansk Bademiljø ApS er ikke ansvarlig for tingskade, som det af Dansk Bademiljø ApS leverede forårsager efter leveringen, og mens det er i Køberens besiddelse. Dansk Bademiljø ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori Køberens produkter indgår. 

13.4 Dansk Bademiljø ApS produktansvar skal i alle tilfælde være begrænset til 50.000 kr. 

13.5 I den udstrækning Dansk Bademiljø ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Dansk Bademiljø ApS skadesløs i samme omfang, som Dansk Bademiljø ApS ansvar er begrænset efter disse Betingelser. 

 

14. Lovvalg og tvistløsning 

14.1 Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret, med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler. 

14.2 I det omfang Køber er hjemmehørende i EU, UK eller Norge afgøres enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, parternes aftale eller i øvrigt mellem Dansk Bademiljø ApS og Køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens og gyldighed, ved Retten i Aarhus. 

14.3 I det omfang Køber er hjemmehørende uden for EU eller Norge afgøres enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, parternes aftale eller i øvrigt mellem Dansk Bademiljø ApS og Køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens og gyldighed, ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsretten skal have sæde i Aarhus, Danmark. 

 

Hverdage: 08:00-16:00

7022 3484